Kredit hasaplama

Walyuta
Goterim
Jemi pul
Yyl
Ortaca aylyk toleginiz: 0

KENAR ÝAKASYNDAKY BIRINJI YKDYSADY FORUMY

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda türkmen kenarýakasynda üstünlikli birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi.Foruma gatnaşyjylaryň hatarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Mamedow, Eýran Yslam Respublikasynyň Birinji Wise-prezidenti Eshak...

Geljege nazarlanan forum.

Köpimize mälim bolşy ýaly, Hazar deňziniň hukuk derejesini resmileşdirmek üçin Hazarýaka döwletleri gepleşikleri 1996-njy ýyldan bäri geçirýärdi. Ilkinji kadalaşdyryjy Resminama, 2003-nji ýylyň noýabr aýynda bäştaraplaýyn gol çekildi. Ol Hazar deňziniň gurşawyny goramak boýunça Konwensiýa boldy. Şol Konwensiýa 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 23-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi.

...

KENARÝAKASYNDAKY BIRINJI YKDYSADY FORUMY

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda türkmen kenarýakasynda üstünlikli birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi.Foruma gatnaşyjylaryň hatarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Mamedow, Eýran Yslam Respublikasynyň Birinji Wise-...

Geljege nazarlanan forum.

Köpimize mälim bolşy ýaly, Hazar deňziniň hukuk derejesini resmileşdirmek üçin Hazarýaka döwletleri gepleşikleri 1996-njy ýyldan bäri geçirýärdi. Ilkinji kadalaşdyryjy Resminama, 2003-nji ýylyň noýabr aýynda bäştaraplaýyn gol çekildi. Ol Hazar deňziniň gurşawyny goramak boýunça Konwensiýa boldy. Şol Konwensiýa 2006-njy ýylyň...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

19.08.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 19-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmegiň ilkinji nobatdaky wezipeleri, şeýle hem...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.08.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 16-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan birnäçe resminamalaryň...

Birinji Hazar ykdysady forumyna sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlary gatnaşdylar

Şu gün bu ýerde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi, oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Forumyň gün tertibi kenarýaka ýurtlaryň hem-de gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

09.08.2019

Awaza, 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 9-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna iş saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýedi aýynda...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

05.08.2019

Aşgabat, 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 5-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün...

Biziň hyzmatlarymyz